Respitní pobyty

Respitní (odlehčovací) péče je komplexní pojem, který zahrnuje jak poskytování respitní služby, tedy zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů, tak zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými zdravotními či výchovnými nároky – sem patří např. podávání léků, pomoc se sebeobsluhou či další pečovatelské úkony, individuální péče, zvládání krizových situací, apod. Je realizována na respitních pobytech nebo v domácnosti.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí pamatuje na tuto okolnost a zakotvuje právo pěstounů na 14 dní odpočinku v roce, pokud je svěřenému dítěti (dětem) více než 24 měsíců věku. 

V současné době můžeme nabídnout tyto typy respitních pobytů: 

Víkendové respitní pobyty – akce jsou pořádané vždy od pátku do neděle odpoledne. Doprava a program pro děti je zajištěn z prostředků příspěvku na výkon dohod o PP, pěstouni hradí pouze stravu. 

Letní desetidenní pobyt – v době letních prázdnin pořádáme pro děti v PP letní desetidenní pobyt, který je určen pro děti v PP. Doprava a program pro děti je zajištěn z prostředků příspěvku na výkon dohod o PP, pěstouni hradí pouze stravu. 

Akce jsou určeny pro děti našich pěstounů, ale v případě volné kapacity také pro děti pěstounů, kteří mají uzavřenou dohodu s jinou organizací.