Respitní (odlehčovací) péče je komplexní pojem, který zahrnuje jak poskytování respitní služby, tedy zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů, tak zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými zdravotními či výchovnými nároky – sem patří např. podávání léků, pomoc se sebeobsluhou či další pečovatelské úkony, individuální péče, zvládání krizových situací, apod. Je realizována na respitních pobytech nebo v domácnosti.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí pamatuje na tuto okolnost a zakotvuje právo pěstounů na 14 dní odpočinku v roce, pokud je svěřenému dítěti (dětem) více než 24 měsíců věku. 

V současné době můžeme nabídnout tyto typy respitních pobytů: 

Víkendové respitní pobyty – akce jsou pořádané vždy od pátku do neděle odpoledne. Doprava a program pro děti je zajištěn z prostředků příspěvku na výkon dohod o PP, pěstouni hradí pouze stravu. 

Letní desetidenní pobyt – v době letních prázdnin pořádáme pro děti v PP letní desetidenní pobyt, který je určen pro děti v PP. Doprava a program pro děti je zajištěn z prostředků příspěvku na výkon dohod o PP, pěstouni hradí pouze stravu. 

Akce jsou určeny pro děti našich pěstounů, ale v případě volné kapacity také pro děti pěstounů, kteří mají uzavřenou dohodu s jinou organizací.