2 Poslání organizace

Posláním Křídel pro pěstouny z.s. je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči v Pardubickém kraji s hlavním cílem naplňovat práva a potřeby dětí žijících v náhradní rodinné péči a pěstounů. Snažíme se tak přispět ke snížení počtu dětí umístěných v dětských domovech a dětských centrech.  Dle současných legislativních norem postihující problematiku pěstounské péče poskytujeme sociální právní ochranu dětí žijících v pěstounských rodinách a podílíme se organizaci vzdělávacích a respitních akcí jak pro pěstouny, tak pro děti svěřené do jejich péče. 

3 Cílová skupina organizace

Cílovou skupinou naší organizace jsou

 • osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu),
 • osoby pečující (dále pěstouni)
 • děti svěřené do náhradní rodinné péče

Klademe si proto tyto otázky:

 • jak můžeme my/naše organizace/naše práce, přispět k tomu, aby děti, které nežijí se svými rodiči, byly dlouhodobě šťastné a spokojené.
 • jak můžeme přispět svými aktivitami náhradním rodičům, blízkým osobám k tomu, aby zajišťovali dětem vše, co potřebují a zároveň aby oni byli z této role potěšeni/aby je tato role naplňovala/uspokojovala.

Pěstouni se mohou pravidelně scházet na víkendových i jednodenních seminářích. Mohou zde sdílet své zkušenosti, podporovat se, zažít společné aktivity, vzdělávat se. Stejně tomu je u svěřených dětí, které se setkávají na jednodenních i vícedenních setkáních. V rámci pravidelných konzultací a akcí se pracuje s rodinnou jako celkem, tedy i s biologickými dětmi pěstounů, osob v evidenci, poručníků. Služby v rámci dohody o PP jsou poskytovány všem členům rodiny, tedy pěstounům (osobám v evidenci, poručníkům), dětem svěřeným i biologickým dětem. V rámci práce s rodinou dochází rovněž ke spolupráci s biologickou rodinou svěřeného dítěte. 

Co děláme?

1. Vzdělávání pěstounů

 • Pořádání jednodenních vzdělávacích programů zaměřených na problematiku NRP
 • Pořádání vícedenních vzdělávacích pobytů zaměřených na problematiku NRP
 • Zajišťování individuálního vzdělávání formou konzultací

2. Pobytové akce pro děti z pěstounských rodin

 • Pořádání letního pobytu pro děti z pěstounských rodin, kde je zajištěna péče i pro děti se specifickými potřebami
 • Pořádání respitních víkendových pobytů pro děti z pěstounských rodin

3. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

 • Doprovázení pěstounů a svěřených dětí zaměřené na oblasti: péče o dítě a podpora vzájemného vztahu, zajištění bezpečného prostředí pro dítě, vzdělávání a sebereflexe osob pečujících
 • Zprostředkování odborné pomoci
 • Poradenská činnost – sociální pracovník, psycholog, dětský psycholog, rodinný terapeut, právník, finanční poradce

Zaujalo Vás to?

To jsme rádi. Pokud máte další otázky ohledně toho, kdo jsme a proč jsme vznikli, velice rádi Vám odpovíme, stačí nás kontaktovat. Velice rádi Vám představíme akce, které jsme pro pěstounské rodiny již vymysleli. A také jsme připraveni upravovat program podle návrhů a potřeb našich klientů.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje výkonnou ředitelku spolku
Bc. Marcelu Norkovou na tel. 723 211 095 nebo emailem info@kridlapropestouny.cz